flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних

зборів Жовтневого районного суду м. Харкова

від «29» червня 2016 року

№  19  зі змінами від «22»

 червня 2020 року № 7  

ПРАВИЛА 
внутрішнього службового розпорядку 

Жовтневого районного суду м. Харкова 

 

І. Загальні положення

 

 1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Жовтневого районного суду м. Харкова, його апарату, а саме: суддів; державних службовців, службовців, патронатної служби, робітників (далі – працівники апарату суду), режим роботи, умови перебування працівників апарату суду в органі державної влади та забезпечення раціонального використання його робочого часу. Ці правила розроблені у відповідності до типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства з питань державної служби 03.03.2016 № 50 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 457/28587.
 2. Службова дисципліна в Жовтневому районному суді м. Харкова на засадах сумлінного та професійного виконання працівниками апарату суду своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в Жовтневому районному суді м. Харкові затверджуються загальними зборами суду за поданням керівника апарату суду та є обов’язковими до виконання.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку державного органу доводяться до відома суддів та всіх працівників апарату Жовтневого районного суді м. Харкова, які працюють у суді, під підпис і розміщуються на інформаційному стенді у приміщенні суду та на веб-сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України».

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в

Жовтневому районному суді м. Харкова.

 

 1. Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Судді та працівники апарату суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Судді та працівники апарату суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Судді та працівники апарату суду під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку суддів та працівників апарату

Жовтневого районного суду м. Харкова

 

 1. Тривалість робочого часу працівників апарату суду становить 40 годин на тиждень.
 2. У Жовтневому районному суді м. Харкова встановлюється п’ятиденний робочий тиждень.

Режим роботи Жовтневого районного суду м. Харкова:

Понеділок – п’ятниця  з 8-00 до 16.30

Перерва з 13-00 до 13.30

Субота-неділя – вихідний день.

Встановляється графік прийомних годин канцеляріями суду та архівом для видачі копій судових рішень та виконавчих листів в понеділок з 14:00 год. по 17:00 год. та середу з 09:00 год. до 12:00 год.

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у Жовтневому районному суді м. Харкова (його структурному підрозділі, відділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для суддів та працівників апарату суду з урахуванням режиму роботи державного органу.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить, як правило, 30 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і судді, і працівники апарату суду можуть використовувати її на свій розсуд. На цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Облік робочого часу у Жовтневому районному суді м. Харкові здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі обліку використання робочого часу.
 3. Вихід суддів та працівників апарату суду за межі адміністративної будівлі Жовтневого районного суду м. Харкова у робочий час відбувається з відома голови суду (у разі відсутності – заступника голови суду чи виконуючого обов’язки) та керівника апарату суду (у разі відсутності – заступника керівника апарату суду) у випадку якщо такий вихід не пов'язаний з пересуванням між будівлями суду.

 

ІV. Порядок повідомлення працівників апарату суду

про свою відсутність

 

 1. Судді та працівники апарату суду повідомляють голову суду (у разі відсутності – заступника голови суду чи виконуючого обов’язки) та керівника апарату суду (у разі відсутності – заступника керівника апарату суду) про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку.
 2. У разі недотримання працівником апарату суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність працівника на робочому місці.
 3. У разі ненадання працівником апарату суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду щодо причин своєї відсутності.

 

 V. Перебування суддів та працівників апарату

Жовтневого районного суду м. Харкова у вихідні, святкові,

неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

 1. Для виконання невідкладних завдань судді та працівники апарату суду можуть залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду чи голови суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для суддів та працівників апарату суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник апарату суду за потреби може залучати працівників апарату суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування працівника апарату суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється та затверджується керівником апарату суду.

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний працівник апарату суду, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення працівника апарату суду до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) суддям та працівникам апарату суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за  їх заявами.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома суддів та працівників апарату суду

нормативно-правових актів, наказів, доручень та

розпоряджень зі службових питань

 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома суддів та працівників апарату суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.
 2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома суддів та працівників апарату суду шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті  суду.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці

та протипожежної безпеки

 

 1. Голова суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

    Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати керівник апарату суду.

 1.  Судді та працівники апарату суду повинні дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються суддями та працівниками апарату суду, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає голова суду та керівник апарату суду.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна

працівниками апарату суду

 

 1. Судді та працівник апарату суду зобов’язані до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у суді особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, та суддею чи працівником апарату суду, який звільняється.

Один примірник акта видається судді чи працівнику апарату суду, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до номенклатурної справи.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення працівників апарату суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку стосовно суддів вирішуються головою суду (а у разі відсутності – заступником голови суду чи виконуючого обов’язки),  стосовно працівників апарату суду вирішуються керівником апарату суду (а у разі відсутності – заступником керівника апарату суду).