flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами трудового колективу Жовтневого районного  суду м. Харкова

Протокол № 14

від 30 червня 2017 року зі змінами від 22 червня 2020 року протокол № 7

«ПОГОДЖУЮ»

Голова Жовтневого районного суду

 м. Харкова

 

___________Д.В. Чижиченко

22  червня 2020 року

 

 

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку
Жовтневого районного суду м. Харкова


1. Загальні положення


1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Жовтневого районного суду м. Харкова розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів.
1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила) поширюються на працівників Жовтневого районного суду м. Харкова та є обов’язковими до виконання.
1.3. Правила визначають засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою забезпечення якісного виконання завдань, покладених на Жовтневий районний суд м. Харкова, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, а також зміцнення трудової дисципліни.
1.4. Правила доводяться до відома працівників Жовтневого районного суду м. Харкова під підпис і розміщуються на дошці оголошень та на веб-сайті територіального управління у складі веб-порталу «Судова влада України».


2. Порядок прийняття та звільнення працівників
Жовтневого районного суду
м. Харкова


2.1. Порядок прийняття на державну службу та на роботу, просування по службі, припинення державної служби і звільнення з роботи працівників Жовтневого районного суду м. Харкова визначається Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», Кодексом законів про працю України та Положенням про помічника судці суду загальної юрисдикції.
2.2. Прийняття працівників до Жовтневого районного суду м. Харкова на державну службу на посади п’ятої - шостої категорій здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169.
2.3. При прийнятті на роботу працівників, посади яких не належать до посад державних службовців, конкурс не проводиться.
2.4. При прийнятті на роботу кандидат зобов’язаний подати такі документи:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;
- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також копії цих документів;
- копію медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та
періодичного психіатричного та наркологічного оглядів;
- медичну довідку встановленого зразка від лікаря-терапевта із зазначенням результатів флюорографічного обстеження;
- довідку органів Міністерства внутрішніх справ України про відсутність судимості з датою видачі не пізніше, ніж за два місяці до її подання.
- військовий квиток (за наявності) та його копію.
Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених документів, зобов’язані подати:
- особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та дві фотокартки розміром 3x4 або 4x6 сантиметрів;
- декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік;
- документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;
- підписане кандидатом попередження про встановлені чинним законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.
Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються відповідальним працівником апарату Жовтневого районного суду м. Харкова області з питань кадрової роботи, після чого оригінали повертаються кандидатові.
2.5. Після призначення на посаду працівник Жовтневого районного суду м. Харкова не пізніше трьох робочих днів для отримання зарплатної картки заповнює у відділенні банку анкету із зазначенням класу картки та подає такі документи:
- копію паспорта громадянина України (перша, друга сторінки та сторінка з реєстрацією);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
2.6. Призначення, переведення та звільнення працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова оформляються наказом керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова або особи, яка виконує його обов’язки, про що вони ознайомлюються під підпис.
2.7. З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова при прийнятті на роботу може встановлюватися випробування строком до шести місяців, про що має бути зазначено в наказі про призначення.
2.8. Особи, які призначаються на посаду державного службовця вперше, приймають Присягу державного службовця відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну службу».
2.9. Призначеного або переведеного в установленому порядку на іншу роботу працівника Жовтневого районного суду м. Харкова в день виходу на роботу відповідальний працівник суду за кадрове діловодство зобов’язаний ознайомити з цими Правилами та посадовою інструкцією під підпис; провести інструктаж з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці, ознайомити з відповідними правилами під підпис.
2.10. Записи про призначення, переведення та заохочення заносяться до трудової книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58. Трудові книжки працівників Жовтневого районного суду м. Харкова зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на консультанта, відповідального за ведення кадрової роботи.
2.11. У день звільнення консультант, відповідальний за ведення кадрової роботи в Жовтневому районному суді м. Харкова зобов’язаний видати працівникові трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення. Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи в Жовтневому районному суді м. Харкова. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального правління Державної судової адміністрації України у Харківській області зобов’язаний провести з працівником повний грошовий розрахунок.


3. Права та обов’язки працівників
Жовтневого районного суду
м. Харкова


3.1. Працівники Жовтневого районного суду м. Харкова мають право:
- брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;
- на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку співробітників і громадян;
- на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, що присвоюється державним службовцям, досвіду та стажу роботи;
- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання посадових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;
-на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.
Працівники Жовтневого районного суду м. Харкова мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Працівники Жовтневого районного суду м. Харкова зобов’язані:
-дотримуватися Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус
суддів», «Про державну службу», інших актів чинного законодавства України, Положення про апарат Жовтневого районного суду м. Харкова, цих Правил внутрішнього трудового розпорядку Жовтневого районного суду м. Харкова та посадових інструкцій працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;
- не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;
- сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;
-своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження, накази, вказівки та доручення голови Жовтневого районного суду м. Харкова та керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;
- діяти в межах своїх повноважень;
-у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, невідкладно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;
- шанобливо ставитися до громадян, керівників та співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;
- не допускати розголошення інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;
- забезпечувати збереження майна Жовтневого районного суду м. Харкова, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності);
- постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;
-дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки.
Обсяг конкретних обов’язків кожного працівника Жовтневого районного суду м. Харкова визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівництвом Жовтневого районного суду м. Харкова в установленому порядку.


4. Обов'язки керівництва
Жовтневого районного суду м. Харкова

4.1. Керівництво Жовтневого районного суду м. Харкова зобов’язане:
- неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;
- при прийнятті на роботу роз’яснити їм права і обов’язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;
- затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника Жовтневого районного суду м. Харкова;
- визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;
- забезпечити здорові та безпечні умови праці;
- контролювати дотримання працівниками Жовтневого районного суду м. Харкова вимог чинного законодавства України, цих Правил, вживати щодо порушників дисципліни заходів дисциплінарного впливу (накладати стягнення);
- виплачувати працівникам Жовтневого районного суду м. Харкова заробітну плату регулярно в робочі дні, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів; якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;
- постійно вдосконалювати організацію роботи Жовтневого районного суду м. Харкова, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;
- створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, а також активність працівників Жовтневого районного суду м. Харкова;
- сприяти організації оздоровлення та відпочинку суддів та працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова. Забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників Жовтневого районного суду м. Харкова.
4.2. Голова Жовтневого районного суду м. Харкова:
- представляє Жовтневий районний суду м. Харкова як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
- визначає адміністративні повноваження заступника голови Жовтневого районного суду « Харкова;
- контролює ефективність діяльності апарату Жовтневого районного суду м. Харкова,
- вносить начальнику територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області подання про призначення на посаду керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, про застосування керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства, а також видає накази про надання відпусток;
- видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
- повідомляє Вишу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад в суді в десятиденний строк з дня їх утворення;
- забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

- контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
- забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;
- вносить на розгляд зборів суддів Жовтневого районного суду м. Харкова пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих судців.
- здійснює інші повноваження, визначені законом.
Голова Жовтневого районного суду м. Харкова з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.
У разі відсутності голови Жовтневого районного суду м. Харкова адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду.
4.3. Заступник голови Жовтневого районного суду м. Харкова здійснює адміністративні повноваження, визначені головою Жовтневого районного суду м. Харкова.
4.4. Керівник апарату Жовтневого районного суду м. Харкова очолює апарат, який здійснює організаційне забезпечення роботи Жовтневого районного суду м. Харкова.
Керівник апарату Жовтневого районного суду м. Харкова несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, судців та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори судців про свою діяльність. Збори судців можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади.
Керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова призначає на посаду та звільняє з посади начальник територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області за поданням голови Жовтневого районного суду м. Харкова.

Керівник апарату Жовтневого районного суду м. Харкова:
- здійснює належне організаційне забезпечення суду, судців та судового процесу, забезпечує організованість та злагодженість у роботі підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні покладених на апарат Жовтневого районного суду м. Харкова завдань;
- взаємодіє з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Харківській області, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами суддівського самоврядування, спеціальним підрозділом судової міліції "Грифон", іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду;
- організовує ведення діловодства в Жовтневого районного суду м. Харкова відповідно до Інструкції з діловодства;
- здійснює контроль за функціонуванням автоматизованої системи документообігу;
- складає плани роботи суду та контролює їх виконання;
- здійснює організаційні заходи щодо підготовки оперативних нарад, проводить оперативні наради;
- організовує спільну роботу працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова в ході підготовки необхідних матеріалів у разі віднесення питань до компетенції декількох підрозділів, працівників апарату суду;
- за погодженням з головою Жовтневого районного суду м. Харкова розробляє штатний розпис, визначає штатну чисельність та структуру підпорядкованого йому апарату Жовтневого районного суду м. Харкова, направляє на затвердження до територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області;
- створює управління та відділи, розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції заступника керівника апарату та працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова:
- за погодженням з головою Жовтневого районного суду м. Харкова вносить пропозиції щодо запровадження в апараті суду нових посад та скорочення існуючих, здійснює вивільнення працівників;
- здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової служби, забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті Жовтневого районного суду м. Харкова;
- організовує роботу з кадрами апарату Жовтневого районного суду м. Харкова, контролює стан цієї роботи та ведення кадрового діловодства в Жовтневому районному суді м. Харкова;
- в межах повноважень видає накази з кадрових питань щодо працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова (державних службовців, службовців та робітників), у тому числі помічника голови суду, помічника заступника голови суду та помічників судців (за поданням судці), а саме: про призначення на посади та звільнення з посад, просування по службі, встановлення рангів державного службовця, надання відпусток, преміювання, застосування до них заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, проведення щорічної оцінки та проходження атестації, а також з адміністративно-господарських питань (відрядження, направлення на підвищення кваліфікації), тощо;
- видає накази та розпорядження з питань функціонування Жовтневого районного суду м. Харкова та організаційного забезпечення його діяльності;
- у разі своєї відпустки копію наказу направляє до територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області в день його винесення;
- утворює та затверджує склад конкурсної та атестаційної комісій для добору та прийому на державну службу працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;
- організовує роботу з навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова, внесення замовлення щодо потреб та підготовки спеціалістів для апарату суду до відповідних органів;
- здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, кодифікації та роботи бібліотеки Жовтневого районного суду м. Харкова, а також планово-фінансової та бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку;
- контролює повноту та якість звернення судових рішень до виконання;
- забезпечує організацію роботи помічників судців в частині проходження державної служби в Жовтневому районному суді м. Харкова;
- організовує та контролює роботу служби судових розпорядників;
- здійснює контроль за роботою канцелярії Жовтневого районного суду м. Харкова;
- уживає заходів організаційного характеру для підтримання приміщення Жовтневого районного суду м. Харкова у стані придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування;
- забезпечує зберігання та використання штампів і печаток суду, товарно- матеріальних цінностей та документації суду; призначає матеріально-відповідальних осіб;
- забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками Жовтневого районного суду м. Харкова правил внутрішнього трудового розпорядку;
- контролює ведення журналу обліку робочого часу суддів та працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;
- вживає захоців щодо удосконалення організації діяльності Жовтневого районного суду м. Харкова;
- інформує збори судців Жовтневого районного суду м. Харкова про свою діяльність;
- здійснює інші повноваження з організації роботи апарату суду щодо організаційного забезпечення діяльності Жовтневого районного суду м. Харкова.
4.5 Заступника керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова призначає на посаду та звільняє з посади начальник територіального управління державної судової адміністрації України у Харківській області за поданням голови Жовтневого районного суду м. Харкова.
Заступник керівника апарату суду безпосередньо підпорядкований керівнику апарату Жовтневого районного суду м. Харкова.


4.6. Заступник керівника апарату Жовтневого районного суду м.Харкова:
- постійно здійснює контроль та вивчення стану роботи у суді з ведення діловодства в частині прийому, реєстрації та розподілу документів, справ ( позовних заяв, заяв, матеріалів), що надійшли до Жовтневого районного суду м. Харкова, вхідної та вихідної кореспонденції; стану роботи працівників канцелярії Жовтневого районного суду м. Харкова про що щомісячно складає відповідні акти, аналітичні довідки, інформації та надає керівнику апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;
- здійснює контроль за виконанням працівниками апарату Жовтневого районного суду м. Харкова питань, розглянутих на оперативних нарадах;
- вносить керівнику апарату Жовтневого районного суду м. Харкова пропозиції до плану роботи суду, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду;
- збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ Жовтневого районного суду м. Харкова, узагальнює їх, за погодженням із керівником апарату суду формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження керівнику апарату;
- очолює конкурсну та атестаційну комісію для добору та прийому на державну службу працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;
- забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії Жовтневого районного суду м. Харкова;
- бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в Жовтневого районного суду м. Харкова;
- забезпечує здійснення претензійно-позовної роботи в Жовтневому районному суді м. Харкова;
- виконує завдання щодо підтримання приміщення Жовтневого районного суду м. Харкова у стані придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування;
- здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства, судової практики та підгримує їх в контрольному стані;
- здійснює ведення контрольних кодексів;
- підтримує в контрольному стані Інструкцію з судової статистики, Інструкцію про автоматизовану систему документообігу суду, Інструкцію про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду та Інструкції з діловодства в судах;
- інформує працівників Жовтневого районного суду м. Харкова про зміни в чинному законодавстві України, судовій практиці судових органів вищого рівня та вносить вказані зміни до законів України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів, контрольних кодексів суду;
- проводить узагальнення роботи суду з розгляду судових справ (узагальнення судової практики);
- забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду;
- вживає заходів щодо забезпечення гласності даних судової статистики, з цією метою готує відповідні довідки, інформацію та здійснює постійний зв’язок з засобами масової інформації з питань судової статистики;
- координує роботу з питань ведення статистики з Харківським апеляційним судом та територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Харківській області, територіальним управлінням статистики Держкомстату, підрозділами органів внутрішніх справ, прокуратури, інших правоохоронних органів;
- проводить аналіз стану діловодства та судової статистики в Жовтневому районному суді м. Харкова за підсумками кожного звітного періоду, здійснює розробку пропозицій з підвищення рівня цієї роботи, складає звіт щоквартально 1-Л, форма № 4, звіт про корупцію серед працівників суду та забезпечує своєчасне подання цих звітів до ТУ ДСАУ у Харківській області;
- проводить узагальнення роботи Жовтневого районного суду м. Харкова із звернення судових рішень до виконання;
- здійснює облік звернень громадян та юридичних осіб, проводить аналіз роботи Жовтневого районного суду м. Харкова з розгляду звернень та складає звіти (за півріччя та рік);
- за дорученням голови Жовтневого районного суду м. Харкова та керівника апарату суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них;
- організовує роботу бібліотеки Жовтневого районного суду м. Харкова, підбір літератури для працівників Жовтневого районного суду м. Харкова;
- здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію керівнику апарату Жовтневого районного суду м. Харкова про стан цієї роботи, відповідні узагальнення та пропозиції щодо покращення; роботи;
- здійснює оформлення проектів доручень Жовтневого районного суду м. Харкова про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлює клопотання про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України;
- є відповідальною особою в Жовтневого районного суду м. Харкова за надання відомостей за запитами на публічну інформацію в межах своєї компетенції;
- виконує інші доручення голови суду та керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова.

Заступник керівника апарату суду є прес-секретарем Жовтневого районного суду м. Харкова:
- забезпечує інформаційне наповнення веб-сайту Жовтневого районного суду м. Харкова та здійснює аналіз ефективності цієї роботи;
- бере участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення;
- бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян та розгляді запитів на інформацію, відповідно до компетенції;
- досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для розміщення їх у національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет-ресурсах та проектів доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівництва суду;
- координує проведення інтерв'ю з суддями та працівниками апарату суду з питань діяльності Жовтневого районного суду м. Харкова, організаційного забезпечення судочинства; щотижнево готує та надає голові суду та керівнику апарату суду добірки інформаційних матеріалів про діяльність органів судової влади, експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів ЗМІ;
- направляє в ЗМІ прес-релізи та копії офіційних документів, анонсування подій і заходів, програм і планів суду за попереднім погодженням із головою Жовтневого районного суду м. Харкова та керівником апарату суду;
- бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності Жовтневого районного суду м. Харкова;
- координує присутність представників ЗМІ на судових процесах;
- вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства.

 

5. Робочий час і його використання, час відпочинку працівників
Жовтневого районного суду
м. Харкова


5.1. Тривалість робочого часу працівників Жовтневого районного суду м. Харкова не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота та неділя).
Робочий час з понеділка по п’ятницю триває з 8:00 год. до 16:30 год.
Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
Встановити графік прийому канцеляріями суду для видачі копій рішень та виконавчих листів в понеділок з 14-00 по 17-00 години та середу з 9-00 до 12-00 годин.
5.2. Перерва для відпочинку і харчування триває з 13:00 год. до 13:30 год. і не включається в робочий час. Судді та працівники апарату Жовтневого районного суду м. Харкова використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.
5.3. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи судді Жовтневого районного суду м. Харкова зобов’язані на підставі відповідного розпорядження голови суду, а працівники апарату Жовтневого районного суду м. Харкова зобов’язані на підставі оповідного розпорядження керівника апарату суду з’явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота в які компенсується згідно з чинним трудовим законодавством України.
5.4 За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст. 56, 57, 66 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень, а також особистий режим роботи в межах повної тривалості робочих годин. Установлення неповного робочого дня та неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або особистого режиму роботи в межах повної тривалості робочих годин оформлюється наказом керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова.
5.5 Суддям та працівникам апарату Жовтневого районного суду м. Харкова надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.
5.6 Щорічна основна відпустка надається тривалістю (для суддів - 42 календарних дні із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу та для працівників апарату суду (державних службовців) - 30 календарних днів із виплатою допомоги на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячного заробітку). Щорічна основна відпустка може бути використана частинами за умови, якщо безперервна її частина, до якої виплачується допомога на оздоровлення, становить не менше 14 календарних днів.
Працівникам суду (працівникам патронатної служби; працівникам, що виконують функції з обслуговування) надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі що не перевищує середньомісячного заробітку. За роботу з комп’ютером надається додаткова відпустка тривалістю до 4 календарних днів залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
Працівникам суду (робітникам) надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку.
5.7 Щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років тривалістю 15 календарних днів надається суддям Жовтневого районного суду м. Харкова, які мають стаж роботи більше 10 років. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів надається працівникам апарату Жовтневого районного суду м. Харкова, які мають стаж роботи в органах державної служби більше 10 років.
5.8 Працівникам Жовтневого районного суду м. Харкова надаються також інші щорічні додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у зв’язку з навчанням тощо).
5.9 За письмовою заявою судді та працівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова частина невикористаної щорічної основної або додаткової відпустки може бути замінена грошовою компенсацією в порядку, передбаченому Законом України «Про відпустки».
5.10 Черговість надання відпусток суддям визначається графіком, який затверджується головою Жовтневого районного суду м. Харкова на кожен календарний рік не пізніше 15 січня та доводиться до відома всіх суддів.
Черговість надання відпусток працівникам апарату Жовтневого районного суду м. Харкова визначається графіком, який затверджується керівником апарату Жовтневого районного суду м. Харкова на кожен календарний рік не пізніше 15 січня та доводиться до відома всіх працівників апарату суду.
Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи Жовтневого районного суду м. Харкова і створення сприятливих умов для відпочинку працівників.
5.11 Надання відпусток суддям оформляється наказом голови Жовтневого районного суду м. Харкова.
Надання відпусток працівникам апарату суду оформляється наказом керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова.
5.12 Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
5.13 За рішенням голови Жовтневого районного суду м. Харкова судді можуть бути відкликані з відпустки.
За рішенням керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова працівники апарату суду можуть бути відкликані з відпустки.
Невикористана частина відпустки у такому випадку надається судді, працівникові апарату суду за його заявою в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році. Оплата праці проводиться з урахуванням суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.


6 Заохочення працівників апарату Жовтневого
районного суду м. Харкова за успіхи в роботі

6.1 За наполегливу працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов’язків та інші досягнення у роботі передбачаються такі заохочення:
- установлення надбавок, доплат, премій;
- оголошення подяки.
За особливі трудові досягнення голова Жовтневого районного суду м. Харкова може порушити клопотання щодо представлення керівника апарату суду та його заступника до нагородження цінним подарунком, почесною відзнакою або Почесною грамотою іншого державного органу.
За особливі трудові досягнення керівник апарату Жовтневого районного суду м. Харкова може представити працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова до нагородження цінним подарунком, почесною відзнакою або Почесною грамотою іншого державного органу.
6.2 За сумлінну безперервну працю на державній службі, зразкове виконання посадових обов’язків державним службовцям Жовтневого районного суду м. Харкова виплачується грошова винагорода в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
6.3 За особливі заслуги на державній службі працівники Жовтневого районного суду м. Харкова можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.
6.4 Працівникам апарату Жовтневого районного суду м. Харкова, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов’язки, надається перевага під час просування по службі.
6.5 Пропозиції щодо заохочення безпосередні керівники самостійних структурних підрозділів подають на розгляд керівнику апарату Жовтневого районного суду м. Харкова в установленому порядку.
6.6 Заохочення оформляється наказом керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова, оголошується працівникові і заноситься до трудової книжки.


7 Відповідальність працівників Жовтневого районного
суду м. Харкова за порушення трудової дисципліни


7.1 3а порушення трудової дисципліни, передбаченої цими Правилами, невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків може бути застосовано догану або звільнення.
Крім того, за порушення обмежень, пов’язаних із проходженням державної с ужби, а також за вчинок, ганебний для державного службовця, або такий, що дискредитує судову систему, до працівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
7.2 Звільнення як дисциплінарне стягнення застосовується на підставі п.п. З, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України.
7.3 Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.
Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
7.4 До застосування дисциплінарного стягнення від працівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова, який порушив трудову дисципліну, вимагається письмове пояснення. У разі відмови порушника надати пояснення складається відповідний акт.
7.5 За кожне порушення дисципліни може бути застосовано лише одне стягнення.
7.6 При обранні виду стягнення керівник апарату Жовтневого районного суду м. Харкова має враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку та заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
7.7 Дисциплінарне стягнення оформляється наказом керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова, що оголошується працівникові апарату Жовтневого районного суду м. Харкова під підпис.
7.8 Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене в порядку, встановленому чинним законодавством України.
7.9 Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, вважається, що він не мав дисциплінарного стягнення.
7.10 Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, сумлінно та якісно виконував посадові обов’язки, за поданням безпосереднього керівника відповідного самостійного структурного підрозділу стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення працівникові апарату Жовтневого районного суду м. Харкова не виплачується щомісячна премія, він не може бути заохочений у інший спосіб.
7.11 Зняття дисциплінарного стягнення оформлюється наказом керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова, про що оголошується працівникові апарату суду під підпис.


8 Перепускний режим

8.1 Відвідувачі допускаються в суд в робочий час при пред’явленні документів, які посвідчують їх особу.
8.2 У неробочій час, вихідні та неробочі святкові дні допуск у приміщення суду суддів, працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова та інших осіб здійснюється з дозволу голови Жовтневого районного суду м. Харкова.