flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами трудового колективу Жовтневого районного  суду м. Харкова

Протокол № 14

від 30 червня 2017 року

                                                         

                                                                                       «ПОГОДЖУЮ»

                                                    Голова Жовтневого районного суду

                                                                                             м. Харкова

 

                                                                ___________Д.В. Чижиченко

                                                                           30  червня 2017 року

 

                                                                                                        ПРАВИЛА

                                                                                 внутрішнього трудового розпорядку

                                                                               Жовтневого районного суду м. Харкова

 1. Загальні положення
 1. Порядок прийняття та звільнення працівників

Жовтневого районного суду

м. Харкова

періодичного психіатричного та наркологічного оглядів;

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених документів, зобов’язані подати:

копії;

Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються відповідальним працівником апарату Жовтневого районного суду м. Харкова області з питань кадрової роботи, після чого оригінали повертаються кандидатові.

 1. Права та обов’язки працівників

Жовтневого районного суду

м. Харкова

-на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

Працівники Жовтневого районного суду м. Харкова мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 

-дотримуватися Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус

суддів», «Про державну службу», інших актів чинного законодавства України, Положення про апарат Жовтневого районного суду м. Харкова, цих Правил внутрішнього трудового розпорядку Жовтневого районного суду м. Харкова та посадових інструкцій працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;

-своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження, накази, вказівки та доручення голови Жовтневого районного суду м. Харкова та керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;

-у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, невідкладно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;

-дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки.

Обсяг конкретних обов’язків кожного працівника Жовтневого районного суду м. Харкова визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями,

затвердженими керівництвом Жовтневого районного суду м. Харкова в установленому порядку.

 1. Обов'язки керівництва

Жовтневого районного суду м. Харкова

 

- неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;

- при прийнятті на роботу роз’яснити їм права і обов’язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

- виплачувати працівникам Жовтневого районного суду м. Харкова заробітну плату регулярно в робочі дні, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів; якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

- постійно вдосконалювати організацію роботи Жовтневого районного суду м. Харкова, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;

: - хить начальнику територіального управління Державної судової адміністрації України у

ірківській області подання про призначення на посаду керівника апарату Жовтневого районного лу м. Харкова, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, про застосування керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного . стягнення відповідно до законодавства, а також видає накази про надання відпусток;

Голова Жовтневого районного суду м. Харкова з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови Жовтневого районного суду м. Харкова адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду.

Керівник апарату Жовтневого районного суду м. Харкова несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, судців та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори судців про свою діяльність. Збори судців можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади.

Керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова призначає на посаду та звільняє з посади начальник територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області за поданням голови Жовтневого районного суду м. Харкова.

 

Керівник апарату Жовтневого районного суду м. Харкова:

4.5 Заступника керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова призначає на посаду та звільняє з посади начальник територіального управління державної судової адміністрації України у Харківській області за поданням голови Жовтневого районного суду м. Харкова.

Заступник керівника апарату суду безпосередньо підпорядкований керівнику апарату Жовтневого районного суду м. Харкова.

4.6. Заступник керівника апарату Жовтневого районного суду м.Харкова:

- постійно здійснює контроль та вивчення стану роботи у суді з ведення діловодства в частині прийому, реєстрації та розподілу документів, справ ( позовних заяв, заяв, матеріалів), що надійшли до Жовтневого районного суду м. Харкова, вхідної та вихідної кореспонденції; стану роботи працівників канцелярії Жовтневого районного суду м. Харкова про що щомісячно складає відповідні акти, аналітичні довідки, інформації та надає керівнику апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;

- здійснює контроль за виконанням працівниками апарату Жовтневого районного суду м. Харкова питань, розглянутих на оперативних нарадах;

- вносить керівнику апарату Жовтневого районного суду м. Харкова пропозиції до плану роботи суду, контролює виконання відповідних розділів плану роботи суду;

- збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ Жовтневого районного суду м. Харкова, узагальнює їх, за погодженням із керівником апарату суду формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження керівнику апарату;

- очолює конкурсну та атестаційну комісію для добору та прийому на державну службу працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова;

- забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії Жовтневого районного суду м. Харкова;

- бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в Жовтневого районного суду м. Харкова;

- забезпечує здійснення претензійно-позовної роботи в Жовтневому районному суді м. Харкова;

- виконує завдання щодо підтримання приміщення Жовтневого районного суду м. Харкова у стані придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування;

- здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства, судової практики та підгримує їх в контрольному стані;

- здійснює ведення контрольних кодексів;

- підтримує в контрольному стані Інструкцію з судової статистики, Інструкцію про автоматизовану систему документообігу суду, Інструкцію про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду та Інструкції з діловодства в судах;

- інформує працівників Жовтневого районного суду м. Харкова про зміни в чинному законодавстві України, судовій практиці судових органів вищого рівня та вносить вказані зміни до законів України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів, контрольних кодексів суду;

- проводить узагальнення роботи суду з розгляду судових справ (узагальнення судової практики);

- забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду;

- вживає заходів щодо забезпечення гласності даних судової статистики, з цією метою готує відповідні довідки, інформацію та здійснює постійний зв’язок з засобами масової інформації з питань судової статистики;

- координує роботу з питань ведення статистики з Харківським апеляційним судом та територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Харківській області, територіальним управлінням статистики Держкомстату, підрозділами органів внутрішніх справ, прокуратури, інших правоохоронних органів;

- проводить аналіз стану діловодства та судової статистики в Жовтневому районному суді м. Харкова за підсумками кожного звітного періоду, здійснює розробку пропозицій з підвищення рівня цієї роботи, складає звіт щоквартально 1-Л, форма № 4, звіт про корупцію серед працівників суду та забезпечує своєчасне подання цих звітів до ТУ ДСАУ у Харківській області;

- проводить узагальнення роботи Жовтневого районного суду м. Харкова із звернення судових рішень до виконання;

- здійснює облік звернень громадян та юридичних осіб, проводить аналіз роботи Жовтневого районного суду м. Харкова з розгляду звернень та складає звіти (за півріччя та рік);

- за дорученням голови Жовтневого районного суду м. Харкова та керівника апарату суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них;

- організовує роботу бібліотеки Жовтневого районного суду м. Харкова, підбір літератури для працівників Жовтневого районного суду м. Харкова;

- здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію керівнику апарату Жовтневого районного суду м. Харкова про стан цієї роботи, відповідні узагальнення та пропозиції щодо покращення; роботи;

- здійснює оформлення проектів доручень Жовтневого районного суду м. Харкова про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлює клопотання про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України;

- є відповідальною особою в Жовтневого районного суду м. Харкова за надання відомостей за запитами на публічну інформацію в межах своєї компетенції;

- виконує інші доручення голови суду та керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова.

 

Заступник керівника апарату суду є прес-секретарем Жовтневого районного суду м. Харкова:

 

 1. Робочий час і його використання, час відпочинку працівників

Жовтневого районного суду

м. Харкова

Робочий час з понеділка по п’ятницю триває з 8:30 год. до 17:00 год.

Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

Встановити графік прийому канцеляріями суду для видачі копій рішень та виконавчих листів в понеділок з 14-00 по 17-00 години та середу з 9-00 до 12-00 годин.

Працівникам суду (працівникам патронатної служби; працівникам, що виконують функції з обслуговування) надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі що не перевищує середньомісячного заробітку. За роботу з комп’ютером надається додаткова відпустка тривалістю до 4 календарних днів залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Працівникам суду (робітникам) надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку.

Черговість надання відпусток працівникам апарату Жовтневого районного суду м. Харкова визначається графіком, який затверджується керівником апарату Жовтневого районного суду м. Харкова на кожен календарний рік не пізніше 15 січня та доводиться до відома всіх працівників апарату суду.

Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи Жовтневого районного суду м. Харкова і створення сприятливих умов для відпочинку працівників.

Надання відпусток працівникам апарату суду оформляється наказом керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова.

За рішенням керівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова працівники апарату суду можуть бути відкликані з відпустки.

Невикористана частина відпустки у такому випадку надається судді, працівникові апарату суду за його заявою в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році. Оплата праці проводиться з урахуванням суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

районного суду м. Харкова за успіхи в роботі

 

За особливі трудові досягнення голова Жовтневого районного суду м. Харкова може порушити клопотання щодо представлення керівника апарату суду та його заступника до нагородження цінним подарунком, почесною відзнакою або Почесною грамотою іншого державного органу.

За особливі трудові досягнення керівник апарату Жовтневого районного суду м. Харкова може представити працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова до нагородження цінним подарунком, почесною відзнакою або Почесною грамотою іншого державного органу.

суду м. Харкова за порушення трудової дисципліни

7.1 3а порушення трудової дисципліни, передбаченої цими Правилами, невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків може бути застосовано догану або звільнення.

Крім того, за порушення обмежень, пов’язаних із проходженням державної с ужби, а також за вчинок, ганебний для державного службовця, або такий, що дискредитує судову систему, до працівника апарату Жовтневого районного суду м. Харкова можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 

8.2 У неробочій час, вихідні та неробочі святкові дні допуск у приміщення суду суддів, працівників апарату Жовтневого районного суду м. Харкова та інших осіб здійснюється з дозволу голови Жовтневого районного суду м. Харкова.

 

Ознайомлені з Правилами внутрішнього службового розпорядку Жовтневого районного суду м. Харкова, затвердженими рішенням загальних зборів суду від 30.06.2016 № 14:

 

 1. Голова суду - Чижиченко Денис Володимирович
 2. Заступник голови суду -Труханович Вікторія Валеріївна
 3. Суддя- Васильєва Наталія Миколаївна
 4. Суддя -Гаврилюк Світлана Михайлівна
 5. Суддя -Єрмоленко Вікторія Борисівна
 6. Суддя- Іванова Ірина Володимирівна
 7. Суддя- Кісь Дмитро Петрович
 8. Суддя- Курило Володимир Олександрович
 9. Суддя -Макаров Володимир Олександрович
 10. Суддя- Рубіжний Сергій Олексійович
 11. Суддя- Федюшин Микола Володимирович

 

 1. Керівник апарату суду -Оріховська Наталія Валентинівна
 2. Заступник керівника апарату суду- Селіванова Марина Валентинівна

 

 1. Головний спеціаліст- Д’яков Віктор Олександрович

 

 1. Помічник голови суду- Мельнікова Аліна Валеріївна
 2. Помічник заступника голови суду- Антохіна Ольга Станіславівна
 3. Помічник судді -Брежнєв Андрій Сергійович
 4. Помічник судді -Луценко Світлана Миколаївна
 5. Помічник судді- Лелякова Юлія В’ячеславівна
 6. Помічник судді -Петрова Наталя Миколаївна
 7. Помічник судді -Полікарпова Ганна Василівна
 8. Помічник судді -Рождественська Олена Олегівна

 

 

 1. Консультант -Богоявленська Інна Миколаївна
 2. Консультант -Лапко Олена Володимирівна
 3. Консультант- Гнатенко Ганна Анатоліївна

 

 1. Старший судовий розпорядник -Ільченко Микола Петрович

 

 1. Судовий розпорядник -Наконечний Богдан Володимирович
 2. Судовий розпорядник- Ронжеренко Владислав Валерійович

 

 1. Старший секретар суду -Железнова Юлія Миколаївна

 

 1. Секретар суду -Бабенко Аліна Олегівна
 2. Секретар суду -Девіченська Дар’я Олексіївна
 3. Секретар суду -Харченко Ірина Олексіївна
 4. Секретар суду- Шалімова Зоя Вікторівна
 5. Секретар суду- Шуляк Вероніка Олександрівна
 6. Секретар суду -Мітіна Анастасія Олегівна

 

 1. Секретар судового засідання -Волкова Світлана Іванівна
 2. Секретар судового засідання -Крбеян Карина Олександрівна
 3. Секретар судового засідання- Косенко Світлана Миколаївна
 4. Секретар судового засідання -Кузнецов Максим Ігорович
 5. Секретар судового засідання -Кричевська Вероніка Михайлівна 
 6. Секретар судового засідання -Макушенко Тетяна Василівна
 7. Секретар судового засідання -Миколайчук Яна Русланівна
 8. Секретар судового засідання -Слюсарева Ольга Вадимівна
 9. Секретар судового засідання -Тущенко Тетяна Василівна
 10. Секретар судового засідання -Тіщенко Анастасія Олегівна
 11. Секретар судового засідання -Чубенко Ольга Сергіївна
 12. Секретар судового засідання -Чорний Олексій Сергійович
 13. Секретар судового засідання -Шемков Олександр Євгенійович                       

 

 1. Архіваріус -Сагун Ірина Ігорівна

 

 1. Діловод- Корнєєва Ірина Василівна
 2. Діловод -Курцева Лариса Миколаївна
 3. Діловод -Котляров Дмитро Олександрович
 4. Діловод -Мирошниченко Анна Василівна
 5. Діловод -Нікішкіна Сана Олександрівна
 6. Діловод -Чубенко Наталія Василівна

 

 1. Прибиральник службових приміщень -Шевченко Т.Г.
 2. Прибиральник службових приміщень- Судоргіна В.М.
 3. Завідуючий господарством- Бакіров Ахат Каллімулович